Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

Jonette Crowley (USA): Kwantowy Mózg, Przebudzenie do świadomego człowieczeństwa (Warszawa)

Kwiecień 7 @ 10:00 am - 6:00 pm

zł450

7 kwietnia (sobota) 2018 Warszawa

Jonette Crowley prowadzi NOWY WARSZTAT: Kwantowy Mózg, ewolucja do świadomego człowieczeństwa

godz. 10 – 18, 450 zł

Miejsce: ul. Słowackiego 19a (wejście jak do RESTAURACJI ANTRAKT), na tyłach TEATRU KOMEDIA (najbliższe Metro Plac Wilsona)

Jest to niesamowity czas, jeśli wiemy, jak z niego korzystać.”   Jonette

Dwa nowe warsztaty Jonette Crowley (USA) Warszawa 

7 i 8 kwietnia 2018

“2018 Rok Aktywacji” Przyjdź na te warsztaty – a wszystko się zmieni!

(Sugerujemy udział w obu warsztatach Jonette – pierwszy jest przygotowaniem do drugiego)

7 kwietnia

 „Twój Kwantowy Mózg: Stań się Przebudzonym Człowiekiem”

1-dniowy warsztat z Jonette, godz. 10 – 18, 450 zł

 “W celu duchowego wzrostu musisz najpierw aktywować swoje serce,
potem mózg, a na końcu swoje DNA.”

Przez ostatni rok Jonette badała zmiany w mózgu niezbędne do przejścia do następnego etapu naszej duchowej ewolucji. Pracowała z lekarzami, którzy badali jej wzmocnione fale mózgowe. Podczas warsztatów w Polsce Jonette przekaże nam natychmiastowe aktywacje mózgu, które stworzą mierzalne otwarcie prawej półkuli mózgu u wszystkich obecnych.

Celem tego jednodniowego warsztatu jest nauczenie uczestników w jaki sposób mogą otworzyć kreatywną, intuicyjną i pełnowymiarową prawą półkulę mózgu oraz zbudować trwałe połączenie obu półkul. Daje to doświadczenie pełnej spójności mózgu. Wszystkie części składają się na twój “Kwantowy Mózg”. Na tym poziomie umysł uczy się przetwarzać w sposób holistyczny, holograficzny i poza czasem / przestrzenią – krótko mówiąc, twój mózg stanie się w pełni funkcjonalnym partnerem w twojej duchowej ewolucji, jak to zawsze miało być.

Dzięki temu:

•   Masz większy dostęp do WIEDZY.

•   Doświadczasz spójności całego mózgu.

•   Ufasz sobie w większym stopniu.

•   Stajesz się bardziej połączony z naturą i wyższymi wymiarami.

•   Zaczynasz przekraczać to, co wydawało się wcześniej ograniczeniem.

Ten jednodniowy warsztat jest doskonałą podstawą do warsztatu z MARKIEM następnego dnia.

8 kwietnia 

Poza Matrixem—  Umiejętności Przełomowej Świadomości”

Jonette channelująca MARKA

godz. 10 – 18, 450 zł

Z mocą poprowadzimy cię do CIEBIE samego. Czy chcesz rozwinąć się i wyjść poza zdolność umysłu do zrozumienia tego, co się stało?”

Ludzkość w końcu osiągnęła punkt, w którym może użyć swojej dobrze nastrojonej świadomości do podróży w pole kwantowe wszystkich potencjałów. Poruszamy się w najwyższych wymiarach, aby znaleźć się poza matrycą ograniczeń, nawet poza samą przestrzenią / czasem.

To tutaj możesz rozwinąć swoje serce, umysł, ciało i życie; ostatecznie otwierając przestrzeń dla całej ludzkości, aby mogła ewoluować w kierunku nowego „świetlnego człowieka”: ”Homo Luminous”

Uświadomisz sobie, że jesteś kwantową istotą, mającą ziemskie doświadczenie. Teraz możesz naprawdę dostroić się do najwyższych i najlepszych potencjałów swoich oraz całej ludzkości!

Przed australijską podróżą duchową w październiku 2017, pokazano Jonette ciemną i „fałszywą matrycę” Ziemi. To ona nas ograniczała, utrzymując w strachu i konflikcie; powodowała, że nie mogliśmy dotrzeć do miłości i światła, które były naszym pierwotnym przeznaczeniem. Jonette modliła się o sposób na rozbrojenie tej ciemnej matrycy, celem dotarcia do prawdziwej Matrycy Światła lub Krystalicznej Matrycy.

W czasie samej wyprawy w przestrzeni świętej jaskini Aborygenów w odległej środkowej Australii, Jonette otrzymała przekazem „Kody Babci” (Grandmother Codes). Następnego dnia w Uluru kody te zostały aktywowane. Są to kody stworzenia, które pochodzą z gwiazd; pakiety energii, które zawierają oryginalne, niezmienione DNA ludzkości. Ten oryginalny szablon zrekonfiguruje twoje DNA, pozwalając połączyć się z wyższym światem, uzyskując dostęp do tej części ciebie, która zawsze była poza zasłoną. Poznasz siebie jako portal boskiej matrycy na Ziemi.

Jonette i MARK pracują teraz z 10-tym wymiarem – Relatywnością … połączeniem nas i wszystkich rzeczy. Podczas  warsztatów zawsze eksperymentują, przynosząc ci wiodące aktywacje i inicjacje, które prowadzą do rzeczywistości, które kiedyś były tylko dostępne adeptom starożytnych szkół tajemnic.

Podczas tego warsztatu:

• Otrzymasz bezpośrednim przekazem „Kody Babci”.

• Przećwiczysz przekształcanie swoich intencji w formę.

• Zrozumiesz pole kwantowe, które Cię otacza i nauczysz się dostrajania do niego.

• Zdasz sobie sprawę, że masz dostęp do energii i wiedzy, które wcześniej były dostępne tylko nielicznym.

• Doświadczysz siebie jako istotę wolną od ograniczeń, w świecie światła i miłości.

Jonette, channelując kosmicznego nauczyciela MARKA, jest  liderem eksploracji świadomości od 1989 roku. Przekazuje złożone pola częstotliwości, które mogą dać ci natychmiastowe doświadczenie świadomości jedności, miłości i ekstazy. Te pola częstotliwości przenikają się z twoim własnym krystalicznym światłem, aktualizując twoje elektromagnetyczne bio-pola. To daje ci dostęp do energii i mądrości najwyższych światów. Możesz dosłownie poczuć reorientację i energię siły życiowej płynącej przez ciebie.

Ludzkość jest teraz w przełomowym punkcie – Poza Matrixem!

Zdecydowanie zalecamy wzięcie udziału w obu warsztatach. To będą 2 dni zaawansowanej duchowej podróży prowadzącej do samo-realizacji.

2018 Workshops: ‘The Year of Activation’

Jonette Crowley in Warsaw April 7 & 8

Join us for our new workshops— that change everything!

(We suggest taking both workshops together for a deeper experience.)

7 April 2018, Warsaw

Opening Your Quantum Brain: Evolving into an Awakened Human

One-day workshop with Jonette, 10 – 6 pm

“For spiritual growth you must first activate your heart, then your brain, and finally your DNA.”

For the past year Jonette has been studying the brain changes necessary for us to get to the next step of our spiritual evolution. She has worked with doctors who have studied her enhanced brain waves. During this workshop Jonette transmits instantaneous brain activations that create measurable right brain opening in all who are present.

Our goal in this one-day class is to teach you to open your creative, intuitive and wholistic right brain and to build a permanent bridge across both hemispheres. This gives you the experience of whole brain coherence, all part of evolving your ‚Quantum Brain.’ At this level your mind learns to process holistically, holographically, and beyond time/space— in short, your brain becomes a fully functioning partner in your spiritual evolution, as it was always meant to be.

 • You have greater access to KNOWING.
 • You experience whole-brain coherence
 • You trust yourself to a higher degree.
 • You become more interconnected to Nature and the higher realms.
 • You begin to transcend what seemed to be issues before.

This one-day course is the perfect foundation for the MARK workshop next day.

8 April 2018, Warsaw

Beyond the Matrix— Skills for Breakthrough Consciousness

Jonette channeling MARK, 10 am – 6 pm

Powerfully guiding you to YOU.  Are you willing to grow beyond your mind’s ability to understand what has happened?

Humanity has finally reached the point where we can use our well-tuned consciousness to travel into the quantum field of all potentials. We navigate the highest dimensions to find ourselves beyond the matrix of limitations, even beyond space/time itself. It is here that you can evolve your heart, mind, body, and life; ultimately opening the space for all humanity to evolve into the the new human— ‚Homo Luminous.’

You realize yourself as a quantum being having an earthly experience. Now you can truly be aligned to the highest and best potentials for yourself and all of humanity!

Before her Australian spiritual tour this October, Jonette was shown a dark or ‘false matrix’ around the Earth. This has served to limit us, keeping us in fear and conflict; unable to reach the love and light that was our original destiny. Jonette prayed for a way to unhook this dark matrix to reach the true Matrix of Light or Crystalline Matrix beyond.

Then in a cave sacred to the Aboriginals in the remote center of Australia, she received the ‘Grandmother Codes.’ The next day at Uluru these Codes were activated. These are creation codes from the stars; energy packets that hold mankind’s original, unaltered DNA. This original template silently reconfigures your DNA, enabling you to connect to a higher world, accessing a part of you that has always been beyond the veil. You know yourself as a portal of the divine matrix on Earth.

Jonette and MARK are working now with the 10th dimension— Relativity…the relationship to you and all things.  They are always experimenting in these workshops, bringing you leading edge activations and initiations that take you into realms that have only been accessible in the ancient mystery schools.

 • You receive the ‘Grandmother Codes.’
 • You practice bringing your intentions into form.
 • You understand the Quantum Field that surrounds you and how to fine-tune it.
 • You have access to energy and knowledge that has previously been held only by a few.
 • You experience yourself more and more beyond limitations, in a world of light and love.

Jonette, channeling the cosmic teacher MARK, has been on the leading edge of consciousness exploration since 1989. She channels complex frequency fields that can give you an immediate experience of unity consciousness, love and ecstasy. These frequency fields entrain with your own crystalline light body, updating your electromagnetic bio-fields. This gives you access to the energies and wisdom of the highest realms. You can literally feel the realignment and the life force energy running through you.

Mankind is now at place of breakthrough—Beyond the Matrix!

We strongly suggest taking these 2 workshops together, making it 2-days of advanced spiritual realization.

To idealne preludium do zajęć z MARKIEM  w ten weekend!

Testymoniale po warsztatach z Jonette:

„To było niesamowite doświadczenie brać udział w tym wydarzeniu. Zaprowadziłaś mnie na nowy poziom. Nigdy wcześniej nie czułam tak dużo! Czuję się większa w moim sercu. Czuję się wyższa i jaśniejsza. Dziękuję ci z całego serca! „Margit, Dania

„Dziękuję za te niesamowite kilka dni, które zmieniły moje życie! Największym wglądem jest to, że jestem teraz bardziej uziemiona i robię wszystko bez wysiłku! Nigdy nie czułam się tak swobodnie i od tej pory jestem pełna radości i wdzięczności! Twoje przekazy zmieniły każdą komórkę w moim ciele „Suska, Niemcy

„Dziękuję za poprowadzenie tak silnej i głębokiej medytacji z taką lekkością. Dzięki Tobie zostałam poszukiwaczem i jest to bardzo ekscytujące! „Alice, Dania

Informacje i zapisy:

Data : 7 kwietnia 2018 (sobota)

Godziny: Rejestracja od 9:30,  Warsztat 10- 18

MIejsce: Restauracja Antrakt, ul. Słowackiego 19a (Metro Plac Wilsona)

Koszt: 450  zł

Zapisy: Ewa Foley, zapisy pod adresem e-mail: foley@foley.com.pl, więcej informacji na stronie www.ewafoley.pl
Lsafe_image.php

This is the perfect prelude class to the MARK class next day Sunday!

crowley-6043-M-240x300
Testimonials from recent workshops with Jonette:

“It is amazing to be part of Jonette’s workshop. She is able to lift us to heights and insights that will stay with me as assurance that these possibilities exist for  everybody.”     Jette, Denmark

“I have had amazing results in just a couple of days. My step feels lighter. I feel so much joy coming from within. I have not felt this happy in a very long time! Thank-you for this beautiful gift you are sharing with humanity. A shift has occurred in me.  I will continue to expand into this beautiful butterfly that has been waiting to shed it’s cocoon.”    Alice, USA

“Thank you for bringing us to that high level of wisdom. It is powerful, full of love and life-changing!”    Pia, Denmark

sbfcoverfinal

Zapisy: tylko e-mail: foley@foley.com.pl, więcej informacji na stronie www.ewafoley.pl

Szczegóły

Data:
Kwiecień 7
Czas:
10:00 am - 6:00 pm
Koszt:
zł450
Wydarzenie Categories:
, , ,

Organizator

Nowa Strona
Telefon:
606885555
Email:
FOLEY@foley.com.pl
Strona internetowa:
WWW.EWAFOLEY.PL

Miejsce

Słowackiego 19a (Restauracja Antrakt)
Słowackiego 19a
Warszawa,
+ Google Map

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress