Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

Jonette Crowley & Mark (Warszawa) Poza Matrixem

Kwiecień 8 @ 10:00 am - 6:00 pm

Zł.450

Autorka, szamanka, mistyczka i nauczycielka duchowa zwana „duchowym Indiana Jones, ”matka” SOUL BODY FUSION Jonette Crowley (USA) ponownie w Polsce w kwietniu 2018: 

8 kwietnia (niedziela), Warszawa godz. 10-18, 450 zł

Ten warsztat w Polsce po raz pierwszy – nie ma zniżek! Warsztat będzie tłumaczony na język polski.

Miejsce: Restauracja ANTRAKT, ul. Słowackiego 19a (na tyłach Teatru Komedia), Metro Plac Wilsona

prowadzi Jonette Crowley (USA), autorka, szamanka, mistyczka i nauczycielka duchowa zwana „duchowym Indiana Jones” channelująca swojego przewodnika duchowego o imieniu  „MARK”

autorka książek SOUL BODY FUSION i „Orzeł i Kondor” Wydawnictwo Biały Wiatr www.bialywiatr.com

safe_image.php 1403744_10152031475492994_67847744_o

Dwa nowe warsztaty Jonette Crowley (USA) Warszawa 

7 i 8 kwietnia 2018 “2018 Rok Aktywacji” 

Przyjdź na te warsztaty – a wszystko się zmieni!

(Sugerujemy udział w obu warsztatach Jonette – pierwszy jest przygotowaniem do drugiego)

7 kwietnia „Twój Kwantowy Mózg: Stań się Przebudzonym Człowiekiem”

1-dniowy warsztat z Jonette, godz. 10 – 18, 450 zł

 “W celu duchowego wzrostu musisz najpierw aktywować swoje serce,
potem mózg, a na końcu swoje DNA.”

Przez ostatni rok Jonette badała zmiany w mózgu niezbędne do przejścia do następnego etapu naszej duchowej ewolucji. Pracowała z lekarzami, którzy badali jej wzmocnione fale mózgowe. Podczas warsztatów w Polsce Jonette przekaże nam natychmiastowe aktywacje mózgu, które stworzą mierzalne otwarcie prawej półkuli mózgu u wszystkich obecnych.

Celem tego jednodniowego warsztatu jest nauczenie uczestników w jaki sposób mogą otworzyć kreatywną, intuicyjną i pełnowymiarową prawą półkulę mózgu oraz zbudować trwałe połączenie obu półkul. Daje to doświadczenie pełnej spójności mózgu. Wszystkie części składają się na twój “Kwantowy Mózg”. Na tym poziomie umysł uczy się przetwarzać w sposób holistyczny, holograficzny i poza czasem / przestrzenią – krótko mówiąc, twój mózg stanie się w pełni funkcjonalnym partnerem w twojej duchowej ewolucji, jak to zawsze miało być.

Dzięki temu:

•   Masz większy dostęp do WIEDZY.

•   Doświadczasz spójności całego mózgu.

•   Ufasz sobie w większym stopniu.

•   Stajesz się bardziej połączony z naturą i wyższymi wymiarami.

•   Zaczynasz przekraczać to, co wydawało się wcześniej ograniczeniem.

Ten jednodniowy warsztat jest doskonałą podstawą do warsztatu z MARKIEM następnego dnia.

8 kwietnia 

Poza Matrixem— Umiejętności Przełomowej Świadomości”

Jonette channelująca MARKA

godz. 10 – 18, 450 zł

Z mocą poprowadzimy cię do CIEBIE samego. Czy chcesz rozwinąć się i wyjść poza zdolność umysłu do zrozumienia tego, co się stało?”

Ludzkość w końcu osiągnęła punkt, w którym może użyć swojej dobrze nastrojonej świadomości do podróży w pole kwantowe wszystkich potencjałów. Poruszamy się w najwyższych wymiarach, aby znaleźć się poza matrycą ograniczeń, nawet poza samą przestrzenią / czasem.

To tutaj możesz rozwinąć swoje serce, umysł, ciało i życie; ostatecznie otwierając przestrzeń dla całej ludzkości, aby mogła ewoluować w kierunku nowego „świetlnego człowieka”: ”Homo Luminous”

Uświadomisz sobie, że jesteś kwantową istotą, mającą ziemskie doświadczenie. Teraz możesz naprawdę dostroić się do najwyższych i najlepszych potencjałów swoich oraz całej ludzkości!

Przed australijską podróżą duchową w październiku 2017, pokazano Jonette ciemną i „fałszywą matrycę” Ziemi. To ona nas ograniczała, utrzymując w strachu i konflikcie; powodowała, że nie mogliśmy dotrzeć do miłości i światła, które były naszym pierwotnym przeznaczeniem. Jonette modliła się o sposób na rozbrojenie tej ciemnej matrycy, celem dotarcia do prawdziwej Matrycy Światła lub Krystalicznej Matrycy.

W czasie samej wyprawy w przestrzeni świętej jaskini Aborygenów w odległej środkowej Australii, Jonette otrzymała przekazem „Kody Babci” (Grandmother Codes). Następnego dnia w Uluru kody te zostały aktywowane. Są to kody stworzenia, które pochodzą z gwiazd; pakiety energii, które zawierają oryginalne, niezmienione DNA ludzkości. Ten oryginalny szablon zrekonfiguruje twoje DNA, pozwalając połączyć się z wyższym światem, uzyskując dostęp do tej części ciebie, która zawsze była poza zasłoną. Poznasz siebie jako portal boskiej matrycy na Ziemi.

Jonette i MARK pracują teraz z 10-tym wymiarem – Relatywnością … połączeniem nas i wszystkich rzeczy. Podczas  warsztatów zawsze eksperymentują, przynosząc ci wiodące aktywacje i inicjacje, które prowadzą do rzeczywistości, które kiedyś były tylko dostępne adeptom starożytnych szkół tajemnic.

Podczas tego warsztatu:

• Otrzymasz bezpośrednim przekazem „Kody Babci”.

• Przećwiczysz przekształcanie swoich intencji w formę.

• Zrozumiesz pole kwantowe, które Cię otacza i nauczysz się dostrajania do niego.

• Zdasz sobie sprawę, że masz dostęp do energii i wiedzy, które wcześniej były dostępne tylko nielicznym.

• Doświadczysz siebie jako istotę wolną od ograniczeń, w świecie światła i miłości.

Jonette, channelując kosmicznego nauczyciela MARKA, jest  liderem eksploracji świadomości od 1989 roku. Przekazuje złożone pola częstotliwości, które mogą dać ci natychmiastowe doświadczenie świadomości jedności, miłości i ekstazy. Te pola częstotliwości przenikają się z twoim własnym krystalicznym światłem, aktualizując twoje elektromagnetyczne bio-pola. To daje ci dostęp do energii i mądrości najwyższych światów. Możesz dosłownie poczuć reorientację i energię siły życiowej płynącej przez ciebie.

Ludzkość jest teraz w przełomowym punkcie – Poza Matrixem!

Zdecydowanie zalecamy wzięcie udziału w obu warsztatach. To będą 2 dni zaawansowanej duchowej podróży prowadzącej do samo-realizacji.

2018 Workshops: ‘The Year of Activation’

Jonette Crowley in Warsaw April 7 & 8, 2018

Join us for our new workshops— that change everything!

(We suggest taking both workshops together for a deeper experience.)

7 April 2018, Warsaw

Opening Your Quantum Brain:

Evolving into an Awakened Human

One-day workshop with Jonette, 10 – 6 pm

“For spiritual growth you must first activate your heart, then your brain, and finally your DNA.”

For the past year Jonette has been studying the brain changes necessary for us to get to the next step of our spiritual evolution. She has worked with doctors who have studied her enhanced brain waves. During this workshop Jonette transmits instantaneous brain activations that create measurable right brain opening in all who are present.

Our goal in this one-day class is to teach you to open your creative, intuitive and wholistic right brain and to build a permanent bridge across both hemispheres. This gives you the experience of whole brain coherence, all part of evolving your ‚Quantum Brain.’ At this level your mind learns to process holistically, holographically, and beyond time/space— in short, your brain becomes a fully functioning partner in your spiritual evolution, as it was always meant to be.

 • You have greater access to KNOWING.
 • You experience whole-brain coherence
 • You trust yourself to a higher degree.
 • You become more interconnected to Nature and the higher realms.
 • You begin to transcend what seemed to be issues before.

This one-day course is the perfect foundation for the MARK workshop next day.

8 April 2018, Warsaw

Beyond the Matrix— 

Skills for Breakthrough Consciousness

Jonette channeling MARK, 10 am – 6 pm

Powerfully guiding you to YOU.  Are you willing to grow beyond your mind’s ability to understand what has happened?

Humanity has finally reached the point where we can use our well-tuned consciousness to travel into the quantum field of all potentials. We navigate the highest dimensions to find ourselves beyond the matrix of limitations, even beyond space/time itself. It is here that you can evolve your heart, mind, body, and life; ultimately opening the space for all humanity to evolve into the the new human— ‚Homo Luminous.’

You realize yourself as a quantum being having an earthly experience. Now you can truly be aligned to the highest and best potentials for yourself and all of humanity!

Before her Australian spiritual tour this October, Jonette was shown a dark or ‘false matrix’ around the Earth. This has served to limit us, keeping us in fear and conflict; unable to reach the love and light that was our original destiny. Jonette prayed for a way to unhook this dark matrix to reach the true Matrix of Light or Crystalline Matrix beyond.

Then in a cave sacred to the Aboriginals in the remote center of Australia, she received the ‘Grandmother Codes.’ The next day at Uluru these Codes were activated. These are creation codes from the stars; energy packets that hold mankind’s original, unaltered DNA. This original template silently reconfigures your DNA, enabling you to connect to a higher world, accessing a part of you that has always been beyond the veil. You know yourself as a portal of the divine matrix on Earth.

Jonette and MARK are working now with the 10th dimension— Relativity…the relationship to you and all things.  They are always experimenting in these workshops, bringing you leading edge activations and initiations that take you into realms that have only been accessible in the ancient mystery schools.

 • You receive the ‘Grandmother Codes.’
 • You practice bringing your intentions into form.
 • You understand the Quantum Field that surrounds you and how to fine-tune it.
 • You have access to energy and knowledge that has previously been held only by a few.
 • You experience yourself more and more beyond limitations, in a world of light and love.

Jonette, channeling the cosmic teacher MARK, has been on the leading edge of consciousness exploration since 1989. She channels complex frequency fields that can give you an immediate experience of unity consciousness, love and ecstasy. These frequency fields entrain with your own crystalline light body, updating your electromagnetic bio-fields. This gives you access to the energies and wisdom of the highest realms. You can literally feel the realignment and the life force energy running through you.

Mankind is now at place of breakthrough—Beyond the Matrix!

We strongly suggest taking these 2 workshops together, making it 2-days of advanced spiritual realization.

„Wydajesz na świat niezwykłą wersję siebie. Przekraczasz swoja ego i strach oparty na osobowości. Przechodzisz do wyższych wymiarów jako Twojej bazy. Teraz z tego miejsca możesz badać swoją projekcję na Ziemi, a nie bądąc na Ziemi, badać wyższe światy” MARK

Wszyscy tworzymy nowy świat, wykorzystując narzędzia świadomości, które do tej pory nie były możliwe. Teraz mamy szanse wykroczyć poza gęstość zbiorowej świadomości. Kiedy poszerzamy nasze umiejętności, aby coraz lepiej radzić sobie w wyższych wymiarach przepływu, nasze życie rozwija się z łatwością i ma znaczenie.

W ciągu ostatnich 25 lat dzięki pracy Jonette channelingi MARKA doprowadziły nas do dziesiątego wymiaru – doświadczenia „względności”, związku między wszystkimi dziedzinami, pola połączeń międzysieciowych. Kiedy zaczynamy pojmować tę nieskończoną, złożoną całość, wykraczamy ponad nasze ograniczenia, co daje nam dostęp do ogromnego, wielowymiarowego świata. Efektem jest to, że część ciebie, która była nieaktywna, staje się przebudzona na stałe. Przekształcasz się w istotę, która może tworzyć swoje życie z wyższej rzeczywistości.

warsztat oparty na potrzebach chwili. Warsztat będzie rozwijał się, przenosząc nas w możliwie najwyższe przestrzenie. Twoje życie jest większe, niż mogłeś sobie wyobrazić!

Testymoniale po ostatnich warsztatach z MARKIEM:

„Wielowymiarowe, mistrzowskie warsztaty z MARKiem były zapierające dech w piersiach! To otworzyło dla mnie nowe światy! „Stefanie, Niemcy

„Weekend z Tobą był po prostu cudowny! Wysoka energia i przejrzystość dotknęły mnie głęboko w środku. Czuję się wolna, pełna radości, szczęścia, wdzięczności…! Od kilku lat jestem na ścieżce świadomości, ale dopier to dało mi przełom! To doświadczenie zmienia mnie i moje życie. Wszystko staje się łatwiejsze! „Irma, Szwajcaria

„Dziękuję bardzo za trzy niesamowite i przeobrażające dni. Czuję się zupełnie inaczej i po raz pierwszy w życiu czuję się bezpiecznie tu w domu, na Ziemi. Jestem wdzięczna na wieki. Jesteś prawdziwym darem „. Maj-Brit, Dania

Zapisy:  e-mail: foley@foley.com.pl, więcej informacji na stronie www.ewafoley.pl.

Możesz zapoznać się z pracą MARKA, kupując kursy audio lub słuchając medytacji zamieszczonych na stronie www.JonetteCrowley.com
„Miałam zaszczyt uczestniczyć w pracy z Markiem. Dzięki niej wydobyłam z siebie najwyższy potencjał tego, kim naprawdę jestem.” Asena, Turcja
„Jestem kimś innym niż byłam wcześniej. Nie chodzi mi tylko o energię! To jest inny stan bycia. Prace Marka są głęboko transformujące. Cuda zdarzają się natychmiast, przenosząc myśli, uczucia, sytuacje do złotego „pola”. To jest niesamowite!” Birgit, Niemcy
„Obserwuję zmiany we mnie po warsztacie. Wygląda na to, że stary aspekt mnie, poczucie bycia ofiarą, po prostu już nie działa. Ufam, że dostrojenie się do Wszechświata i do nowej rzeczywistości pozwoli mi – jak powiedział Marek – przejść do nowego poziomu kreacji.” Berit, Szwecja.
„Dziękuję za niesamowity warsztat! Nie mogę wyrazić słowami wszystkiego, co przeżyłam. Jestem bardzo zadowolona, że wyjaśniono mi, jak działają wyższe wymiary. Zaczęłam działać na znacznie wyższym poziomie i czuję prawdziwą moc przebudzonej Bogini we mnie. Jest ona silna, mądra i kochająca :-)” Carola, Szwecja
 

Jonette jest współczesną mistyczką, autorką książek i utalentowanym medium dla dwóch przewodników duchowych „Marka” i „White Eagle/Białego Orła”. Od roku 1990 prowadzi w Stanach Zjednoczonych i Europie popularne warsztaty rozwoju duchowego prowadzone metodą chanellingu, uznawane za czołowe w światowym ruchu rozwoju potencjału człowieka. Nigdy nie powtarza jednego tematu dwa razy! Posiada niezwykły talent przekraczania granic świadomości i otwierania ludzkich serc. Sama jej obecność powoduje w uczestnikach jej spotkań przestrzeń energetyczną umożliwiającą dotarcie do magnetycznej mądrości 6 i 7 wymiaru i więcej. Dotychczas odwiedziła ponad 60 krajów. W Denver, Kolorado założyła Center for Creative Consciousness (Centrum Twórczej Świadomości). Zanim przebudziła się jej umiejętność chanellingu pracowała jako manager przez wiele lat w Australii i Stanach w przemyśle komputerowym. Posiada MBA i doktorat z wyróżnieniem Phi Beta Kappa.

Więcej na stronach: www.SoulBodyFusion.com oraz www.Jonette.Crowley.com oraz www.jonettecrowley.pl

logo-foley

Uczestnictwo WYŁĄCZNIE na zapisy.

Zapisy i informacje:  ISI Ewa Foley, Warszawa, Kleczewska 47

Tel: 22/ 834 6589, 834 1706, 0606885555

e-mail: foley@foley.com.pl , http://www.ewafoley.p

Jonette Channeling MARK Sunday Workshop in Warsaw April  8, 2018

In English with Polish translation.

The opportunities to transcend the density of collective consciousness have never been greater. Our life grows in ease and meaning as we expand our skills to become adept at the higher dimensions of flow… what MARK has called “Our Cosmic Inheritance.”

The ancient temple priests and priestesses, the alchemists, the Old Ones have encoded the mysteries of the higher realms in their teachings. We now join them.
Jonette’s work channeling MARK over the past 25 years has brought us to and through the gateway of our Divinity. You can never be the same once your spirit has traveled to the other side of matter, experiencing the very foundation of the Quantum world. The channeled meditations and processes unhook you from limitation, giving you access to the vast multi-dimensional world. The outcome is that the part of your multi-dimensional nature that has been dormant becomes permanently awake. You are transformed into a being who can experience and travel beyond space/time.

In this weekend of profound growth we seek Mastery. We allow ourselves to move unbounded by space and time. We find Gnosis—the direct experience of the Divine; wisdom beyond words that transforms us.

These weekends unfold, taking all to the highest spaces possible. Your life is greater than you could ever have imagined!

Testimonials from recent MARK courses:

“I went to a ‘place’ in the meditation where I’ve been wanting to go all these years. It was without a doubt the place of enlightenment. I have no words to describe the experience.”   Joe, USA

“I lifted! What an incredible experience!!! I divided into bubbles and floated everywhere; strongly in my body with lots of vitality,  and still everywhere! WOW!”     Berit, Sweden

“Thank you and MARK for these days that have been like coming home… Being melted and opened into a much deeper sense of my wholeness or Allness than I have ever experienced before.”   Annmarie, Denmark

“I love this MARK class!  MARK knows what we are capable of and he pushes us, giving us even more! You help us remember what we know at a soul level, taking it even higher, and bringing all more fully into our existence here on Earth.”    Julie, USA

_________________________________

logo-foley

Tel: 22/ 834 6589, 834 1706, 606885555

e-mail: foley@foley.com.pl , http://www.ewafoley.pl

1797429_10152255671541983_1689047378_n

Szczegóły

Data:
Kwiecień 8
Czas:
10:00 am - 6:00 pm
Koszt:
Zł.450
Wydarzenie Categories:
, , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Organizator

Nowa Strona
Telefon:
606885555
Email:
FOLEY@foley.com.pl
Strona internetowa:
WWW.EWAFOLEY.PL

Miejsce

Słowackiego 19a (Restauracja Antrakt)
Słowackiego 19a
Warszawa,
+ Google Map

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress